Menu

Category: สุขภาพ

เลือกประกันสุขภาพ ให้เหมาะกับตัวเราเอง

เลือกประกันสุขภาพ ให้เหมาะกับตัวเราเอง สิ่งที่ไม่เคยต่อรองหรือปฏิเสธได้เลย คือ ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งบางคนเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตต้องนำมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล ดังนั้น การวางแผนประกันสุขภาพจึงมีความสำคัญ เพราะเป็นการบริหารความเสี่ยงในการวางแผนการเงิน

READ More…